ای ساربان

هر متاعی ز معدنی خیزد شکّر از مصر و سعدی از شیراز … اول اردیبهشت ماه جلالی ، روز گرامیداشت سعدیِ بزرگ بر ما مبارک . به همین مناسبت از شاه غزل های شیخ اجل با اجرای دوست عزیزمان سر کار خانم آذر امینی تقدیم حضورتان می کنیم    …
نمایش پست