«تاسیان»

تاسیان در زبان گیلکی یعنی غمی که از نبودن کسی به وجود می آید.وقتی با کسی خو میگیری،و یک روز او میگذارد و میرود.همه ی ما تاسیان را تجربه کرده ایم.از یک منظر،دنیا تاسیان است،چون انسان از بهشت،دور افتاده تا در دنیا باشد.از منظری دیگر،بهشت در نبود انسان تاسیان است،چون…
نمایش پست